FÁBER Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület - alapítva 2009
FÁBER SBT Egyesület
- alapítva 2009

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

A jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) a FÁBER Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület (cím: 9400 Sopron, Frankenburg u. 7.; nyilvántartási száma: 08-02-62206; Győri Törvényszék, a továbbiakban: adatkezelő) önmagára nézve, mint adatkezelő számára kötelezőnek ismeri el.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy – az érintettek egyidejű tájékoztatása mellett – a szabályzatot bármikor megváltoztassa, részben vagy egészben hatályon kívül helyezze.
A jelen szabályzat a az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 4. cikk szerinti fogalommeghatározásokat alkalmazza.

1. Az adatkezelő adatai:
Név: FÁBER Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület
Cím: 9400 Sopron, Frankenburg u. 7.
Honlap cím: www.sopronnordic.hu
Nyilvántartási szám: 08-02-62206 Győri Törvényszék
Adószám: 18988572-1-08
Bejegyző határozat száma: KH Pk T60001/2009/17
Telefonszám: +36 99 313 828
E-mail: info@sopronnordic.hu
Elnök: Kubinszky András
Titkár: Kisgyőri Magdolna

2. Adatvédelmi tisztviselő:
Tekintettel arra, hogy az adatkezelő fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket nem foglalnak magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését vagy különleges adatok nagymértékű kezelését szükségessé tennék, adatkezelő nem jelöl ki külön adatvédelmi tisztviselőt a szervezetében.
A felhasználók adataik védelmével, felhasználásával, tárolásával kapcsolatos kérdésekben az 1-es pont alatt meghatározott elérhetőségeken tudnak az adatkezelővel kapcsolatba lépni.

3. A kezelt adatok köre – adatregiszter
Adatkezelő a tevékenysége során az alábbi adatokat gyűjti, tárolja és kezeli. Az adatok tárolásának fizikai helye az adatkezelő címe: 9400 Sopron, Frankenburg u. 7.

3.1 Az egyesület tagjegyzéke:
A FÁBER Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület az egyesülési jog előírásait követve tagjairól jegyzéket vezet, melyben rögzíti az egyesület tagjainak nevét és címét, önkéntes alapon pedig telefonszámát és e-mail címét.
A tagok korábban megadott telefonszámuk és/vagy e-mail címük helyesbítését, törlését kérhetik adatkezelőtől a nyilvántartásból.
Az adatgyűjtés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A tárolt adatok tervezett megőrzési ideje: név és cím a törvényi előírások szerint, telefonszám és e-mail cím az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.2 Elektronikus hírlevél címzettjeinek listája:
Adatkezelő a www.sopronnordic.hu honlap elektronikus hírleveleinek kiküldése érdekében nyilvántartást vezet a hírlevélre feliratkozókról, ahol a feliratkozók nevét és e-mail címét tárolja.
Az adatgyűjtés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
A tárolt adatok tervezett megőrzési ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.3 Cookie-k / számítógépes sütik:
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org honlapra. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.
(Forrás: https://ec.europa.eu/info/cookies_hu)

A www.sopronnordic.hu honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, térképek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést.

Adatkezelő a www.sopronnordic.hu címen üzemeltetett honlapján fenntartja magának a jogot, hogy a honlap könnyebb felhasználásának és a magasabb szintű felhasználói élmény nyújtása érdekében cookie-kat használjon, ide értve harmadik fél által elhelyezett cookie-kat is, mint pl., de nem kizárólag a Google Analytics, Google Fonts, Adobe Fonts, Google Ads cookie-jait, melyek a felhasználói élmény javítása és testreszabása mellett a honlapot látogatók böngészési szokásainak alaposabb megismerését is szolgálhatják.
Az adatgyűjtés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez: a honlap látogatásakor a cookie-k használatát el kell fogadni erre figyelmeztető ablakban.
A tárolt adatok tervezett megőrzési ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.4 Honlap adminisztrátorainak, szerkesztőinak adatai:
A www.sopronnordic.hu internetes honlap adminisztrátorainak és szerkesztőinek neve és e-mail címét a honlap kezelőfelületén tárolja adatkezelő, ami a honlap üzemeltetéséhez szükséges.
Az adatgyűjtés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez: az adminisztrátorok, szerkesztők regisztrációjakor önkéntesen adják meg adataikat.
A tárolt adatok tervezett megőrzési ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.5 Hirdetők / szponzorok adatai:
Adatkezelő a www.sopronnordic.hu honlapon a FÁBER Sífutó, Botsport és Természetjáró Egyesület támogatói hirdetéseit, logóit megjeleníti és a számviteli törvényben előírt kötelezettségeinek eleget téve dokumentálja a támogatásokat, ami során – kizárólag a törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges mértékben – a támogatók személyes adatait is kezelheti, tárolhatja.
Az adatgyűjtés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A tárolt adatok tervezett megőrzési ideje: a vonatkozó törvényi előírások szerint.

3.6 Honlapon elérhető üzenetküldőben tárolt adatok:
Adatkezelő a www.sopronnordic.hu/kontakt honlapon üzenetküldő űrlapot tart fent, melynek használata során az üzenetet küldők nevét e-mail címét és IP-címét, valamint önkéntes alapon további személyes adatait rögzíti, tárolja és kezeli.
Az adatgyűjtés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez: az üzenet elküldéséhez egyedi adtakezelési hozzájárulás adása szükséges.
A tárolt adatok tervezett megőrzési ideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

4. Az érintettek jogai

4.1 Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó jog
Adatkezelő az érintett adatainak kezeléséről elsősorban jelen szabályzatban tájékoztatja az érintetteket. Továbbá lehetőséget biztosít az érintettek számára, hogy kapcsolatba lépjenek az adatkezelővel és tájékoztatást kérjenek az adatkezeléssel kapcsolatban, változtatást igényeljenek a tárolt adataikban, tárolt adataik részleges vagy teljes törlését kérjék.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkező kérelemtől számított 1 hónapon belül tájékoztatást ad a kérelem kapcsán hozott intézkedésekről.

4.2 Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

4.3 Helyesbítés és törlés joga
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Az adtok törlésére vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.

4.5 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

4.6 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

4.8 Visszavonás joga
Az érintett adatainak kezelésével kapcsolatos korábbi jognyilatkozatait bármikor részben vagy egészben visszavonhatja. A visszavonás jogát érintettek az adatkezelőnek intézett kérelemben kezdeményezhetik a jelen szabályzat 1-es pontjában jelzett elérhetőségein.

4.9 Jogorvoslat keresésének joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén jogorvoslati kérelemmel élhet a jelen szabályzat 6-os pontja alatt jelzett eljáró hatóságnál, továbbá igényével bírósághoz fordulhat.

5. Adatvédelmi incidensek kezelése
Az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését értjük, amely a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

6. Eljáró hatóság és alkalmazandó jog
A jelen szabályzat alkalmazásával kapcsolatban adatkezelő a magyar jog alkalmazását köti ki.

Adatkezelő a szabályzat alkalmazása során különösen az alábbi jogszabályokkal összhangban jár el:
6.1) 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
6.2) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
6.3) 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
6.4) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
6.5) 2000. évi C. törvény a számvitelről


Az adatkezelői tevékenységgel kapcsolatos panasszal az illetékes hatóságnál lehet élni:

NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

9400 Sopron
Frankenburg u. 7.
9400 Sopron, Frankenburg u. 7.
Kubinszky András
06 20 264 44 00
Szigethi Béla
Logo 512*512
FÁBER SBT Egyesület
Minden jog fenntartva © 2024
XATON Webstudio logo